Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. 3. 2012

Organizační propozice Dětská scéna 2013 - recitace

DĚTSKÁ SCÉNA 2013

Oblastní kolo proběhne 20.2.2013 od 8.00 do 15.00 hodin,

okresní kolo se uskuteční 20.3.2013 od 8.00 do 15.00 hodin

v prostorách ZUŠ Františka Drdly ve Žďáru nad Sázavou.

 

Sledujte stránky, brzy bude znám program přehlídky.

Rovněž zde najdete potřebné rady pro přípravu a informace k účasti.

 

Nezapomeňte, že

1. a 2. kategorie se představí publiku s 1 textem,

ale 3. a 4. kategorie se prezentuje již se 2 texty!

(Vždy je lepší, když jde o dva odlišné texty od různých autorů, nejlépe i jiného žánru.)

Text potřebujete s sebou ve 4 kopiích a odevzdáte jej při prezenci.

 

1. věková kate­go­rie — žáci 2. — 3. roč­níků základ­ních škol (končí na úrovni kraje, nepo­stu­puje na Dět­skou scénu),
2. věková kate­go­rie — žáci 4. — 5. roč­níků základ­ních škol,
3. věková kate­go­rie — žáci 6. — 7. roč­níků základ­ních škol a pří­sluš­ných roč­níků více­le­tých gym­ná­zií,
4. věková kate­go­rie — žáci 8. — 9. roč­níků základ­ních škol a pří­sluš­ných roč­níků více­le­tých gymnázií.

 

DOPORUČENÍ:

Dětská scéna – přehlídka dětských sólových recitátorů je určena zejména dětem, které rády čtou, vyprávějí a recitují. Vždy je mnohem lepší vycházet ze zájmové četby dítěte, než z četby školní. U dětí účastnících se takového přehlídky se předpokládá osobní iniciativa a aktivita při výběru a vyhledávání textů pro přednes. Tato skutečnost pak více zajistí zájem dítěte o zvolený text, snazší práci na přípravě jeho přednesu posluchači a rovněž lepší porozumění vybraného textu.

Délka vystou­pení by měla být úměrná věku a schop­nos­tem reci­tá­tora, maxi­málně ale 5 – 7 minut pro jeden text (poezii či prózu). Vzhle­dem k ryze inter­pre­tační povaze pře­hlídky není vhodné, aby reci­tá­tor vystu­po­val se svým vlast­ním (autor­ským) tex­tem. Na pře­hlídce vystu­pují před­na­šeči výhradně s texty, s nimiž byli vybráni lek­tor­ským sbo­rem niž­šího postu­po­vého kola. Reci­tá­tor nesmí na pře­hlídce vystu­po­vat se stej­ným tex­tem jako v před­cho­zím roce. Se sólo­vým před­na­še­čem se Celo­státní pře­hlídky dět­ských reci­tá­torů a jejích postu­po­vých kol zúčastní pokud možno peda­gog, který před­na­šeče připravoval.

 

Tyto výše jmenované skutečnosti jsou pak předmětem hodnocení odborné poroty.

Co jsou hlavní kritéria hodnocení a výběru recitátorů do vyšších kol?

 

při­ro­ze­nost dět­ského pro­jevu a vyba­ve­nost recitátora,

umě­lecká hod­nota textu, při­mě­řená inter­pre­tační úrovni dítěte,

schop­nost ucho­pit text a tvo­řivě ho interpretovat,

cel­ková úroveň a kul­tura projevu.

 

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM

okresního kola žďárské DĚTSKÉ SCÉNY 2013

– sólového přednesu

 předběžný program, ještě může nastat změna!

 

8.00 - 8.30 prezentace všech účastníků přehlídky v sále LDO

8.30 - 8.45 hlasová a mluvní rozcvička pro účastníky, informace pro doprovod

8.45 - 9.00 zahájení přehlídky

9.00 - 10.00 1. přehlídková část - recitace

10.00 - 10.30 seminář pro doprovod, tvořivé dílny pro děti, porada poroty

10.30 - 11.30 2. přehlídková část - recitace

11.30 - 12.00 polední přestávka (káva, čaj, limo, popř. tekutiny ze školního automatu)

12.00 - 13.00 3. přehlídková část - recitace

13.00 - 13.30 porada poroty, seminář pro doprovod a tvořivé dílny pro děti 

13.30 - 14.00 druhé texty

14.00 - 14.30 inspirativní představení, vystoupení

14.35 - 14.45 slovo poroty k recitátorům a pedagogům + slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění postupujícím do krajského kola

14.45 - 15.00 slovo poroty s postupujícími recitátory, konzultace postupujících

 

 

Upozorňujeme, že program je orientační

a časy se mohou změnit dle průběhu a potřeb přehlídky.

 

Pro pedagogy 

V průběhu celého dopoledne připravujeme pro vyučující, kteří vedou své žáky k sólovému dětskému projevu a recitaci diskusní klub a seminář.

Diskusní klub je zaměřen na slovní hodnocení předvedených výkonů vašich svěřenců. V krátkých reflexích jde o zhodnocení vybraného textu, dětského projevu, kultuře řeči, vystupování dítěte a pochopení textu.

Seminář vám nabízí hlubší pohled do problematiky dětského přednesu, umožní vám pod vedením zkušeného lektora vyzkoušet si osobně práci s textem,  nahlédnete na úskalí jeho výběru, nabídne vám zajímavé tipy současných autorů, techniky práce s dětmi na textu, v neposlední řadě také výměnu zkušeností.

Proto bych ráda zjistila zájem Vás - doprovázejících pedagogů o nabízené programy a budu ráda, pokud mi emailem dáte najevo o jakou formu a zda vůbec zájem máte. Stačí zaslat jméno vyučujícího, školu a typ programu: diskusní klub či seminář.

Předem Vám děkuji za spolupráci. MgA. Jana Mifková, garant přehlídky

 

 

 

V případě, že si nevíte rady s přípravou, nezdráhejte se oslovit MgA. Janu Mifkovou - garantku přehlídky, telefonicky (777046313) či mailově jana_m11@hotmail.com.

Tato nabídka platí jak pro žáky, tak také pro učitele.